اصطلاح تانن برای اولين بار در سال ۱۷۹۶ توسط سيگوين ارائه گردید.