تجهیزات و راه‌اندازی

تجهیزات و راه‌­اندازی سالن پرورش میل‌ورم:

برای راه­‌اندازی هر کاری نیازمند تجهیزات اولیه هستید، پرورش میل‌ورم از این مورد مستثنی نیست، تجهیزاتی که نیاز دارید شامل: الک­، ظرف پرورش میل‌ورم و سوسک تاریکی، میز کار، صندلی، ترازو، خشک‌کن، رطوبت‌ساز، رطوبت‌سنج، دماسنج و قفس است.

تجهیزات پرورش میل‌ورم

راه‌های ارتباطی جهت ثبت سفارش