وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

استفاده از پسماندهای کشاورزی در صنعت دامپروری

ویژگی‌های محصول:

بـا توجـه بـه محدودیت بارندگـی و منابع آب در اکثر مناطق کشور، کمبـود علوفه و فقر مراتـع از مهمترین عوامـل بازدارنـده در توسـعه دامپـروری محسـوب می‌گردد. ایـن در حالـی اسـت کـه تقاضـا بـرای فرآورده‌های دامـی در کشـور رو بـه افزایـش اسـت. در راسـتای پاسـخگویی بـه چنیـن تقاضایـی، نیـاز بـه توسـعه بخـش دامپـروری در کشـور بـوده کـه طـی دهه‌هـای اخیـر نیـز چنین رونـدی در پیش گرفته شـده اسـت. بـه همین دلیـل، نیـاز بـه منابـع خـوراک دام در کشـور نیـز رو بـه افزایش اسـت کـه بخشـی از آن از طریـق واردات تامین می‌شـود. بنـابرایـن چاره اندیشـی در راسـتای تامیـن کمـی و کیفـی منابـع خـوراک دام مـورد نیاز در کشـور امـری ضروری می‌باشد کـه اسـتفاده بهینـه از منابع موجـود، به ویژه پـسماندهای کشـاورزی، در اولویـت اول قرار دارد. سالانه حجـم انبوهـی از بقایـای کشـاورزی در کشـور تولیـد می‌شـود که می‌توانـد بخش قابـل توجهی از خـوراک دام‌هـا را تامیـن كند. طـی دو دهـه اخیـر در زمینـه شناسـایی، فـرآوری و بهبـود ارزش غذایی پسماندهـای کشـاورزی و کاربرد آنهـا در تغذیـه دام پژوهش‌های زیادی انجـام گرفتـه اسـت که از آن جمله می‌توان به صنایـع تبدیلی میوه‌ها، صیفـی و سـبزی و غلات، پـسماندهای کارخانجات نیشـکر و غیـره را می‌توان مطـرح نمود. در ادامه با ما همراه باشید …

88,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: استفاده از پسماندهای کشاورزی در صنعت دامپروری

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است.

modiredam

با مطالعه این محصول ارزشمند چه مواردی را آموزش می‌بینید؟ 

1- منابع علوفه‌ای معرفی شده در این محصول ارزشمند

2- استفاده از علوفه کامل نیشکر در تغذیه دام

3- ارزش علوفه‌ای نیشکر

4- اهمیت زیست محیطی

5- استفاده از ضایعات میوه و تره بار در تغذیه دام

6- پسمانده‌های میوه و سبزی در کشور

7- ارزش غذایی پسمانده‌های میوه و سبزی

modiredam

8- اهمیت زیست محیطی

9- تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده

10- برآورد میزان تولید سرشاخه در کشور

11- ارزش غذایی سر شاحه نیشکر

12- پیت و باگاس نیشکر

13- افزایش ارزش غذایی باگاس نیشکر

14- فناوری مناسب عمل آوری کود مرغی به منظور تولید مکمل خوراک دام

15- نتایج عمل آوری کود مرغی

16- دستورالعمل فرآوری کود جوجه گوشتی با هدف مصرف در تغذیه نشخوارکنندگان

17- استفاده از ضایعات پسته در تغذیه دام

18- ارزش غذایی ضایعات پسته

19- نتایج قابل توصیه در خصوص سیلو کردن ضایعات پسته

20- استفاده از تفاله انگور در تغذیه دام

21- ارزش غذایی تفاله انگور

22- تفاله انار

23- ارزش غذایی تفاله انار

24- کاربرد تفاله دانه انار در تغذیه دام

25- تفاله سیب 

26- ارزش غذایی تفاله سیب

27- مصرف تفاله سیب در تغذیه دام

28- تفاله زیتون

29- ارزش غذایی تفاله زیتون

30- مصرف تفاله زیتون در تغذیه دام

31- تفاله مرکبات

modiredam

32- ارزش غذایی تفاله مرکبات

33- عمل آوری تفاله مرکبات

34- تفاله و بقایای گوجه فرنگی

35- ارزش غذایی تفاله و بقایای گوجه فرنگی

36- استفاده از تفاله و بقایای گوجه فرنگی در تغذیه دام و طیور

37- پسمانده‌های سیب زمینی

38- پسمانده‌های کدو آجیلی

39- ارزش غذایی پسمانده‌های کدو آجیلی

40- مصرف بقایای حاصل از برداشت ذرت دانه‌ای در تغذیه دام

41- مصرف بقایای حاصل از برداشت چغندر قند در تغذیه دام

42- استفاده از برگ و طوقه چغندرقند در تغذیه دام

43- خصوصیات شیمیائی برگ و طوقه چغندرقند

44- عوامل ضد تغذیه‌ای در برگ و طوقه چغندرقند

45- مصرف خرمای ضایعاتی در تغذیه دام

46- دانش فنی استفاده از بنتونیت در تغذیه دام و طیور

47- ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی دستاورد

با خرید این محصول ارزشمند به تمام سوالات بالای خود دست پیدا کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به دام بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

دام

نام محصول: استفاده از پسماندهای کشاورزی در صنعت دامپروری

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 49

حجم: 14 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: هشتاد و هشت هزار تومان (دانلود به محض خرید)