وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران - دانشگاه گنبد کاووس

ویژگی‌های محصول:

ﺷﺘﺮ از دامﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﺎد ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻣﻘﺎوم از روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﭘﺮورش داده می‌شد. ﺷﺘﺮ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﺗﻮان ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اکوسیستم‌های ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎیی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺘﯽ داروﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ویژه‌ای در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺑﺎ ارزش دامی دارند. ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮی و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ در دنیا می‌باشد و ﯾﮑﯽ از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان، ﺷﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﻮﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦ (ﻧﮋاد شیری) اﺳﺖ. کشور عزیزمان ایران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ، آب‌وﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ زراﻋﺖ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و داﻣﭙﺮوری را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. جهت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ هم ﻓﮑﺮی، ﻫﻤﺎﻫﮕﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﮔﺎنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن می‌باشد. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدﻫﻤﺎیی‌ها و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران میﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ این دام با ارزش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ادامه با ما همراه باشید … 

99,000 تومان

نام محصول: مجموعه مقالات: همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران – به میزبانی دانشگاه گنبد کاووس

ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺎﯾﺶ (مقالات چاپ شده) شامل: 

1- اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شتر در ایران و جهان

2- ﭘﺮورش، ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ، ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح نژاد شتر

3- ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎری‌های شتر

4- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ

5- اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺎﻧﺒﯽ شتر

6- ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات شتر

7- راهکارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﯽ و نیمه صمعتی شتر

modiredam

ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن گلستان

اگر تصمیم گرفته‌اید مجموعه مقالات ارزشمند و علمی که توسط محققان و پژوهشگران کشورمان به چاپ رسیده است را مطالعه بفرمایید پیشنهاد می‌کنیم این محصول را تهیه بفرمایید. به‌محض خرید مجموعه مدیر دام در اسرع وقت با ارسال رایگان به تمام نقاط ایران محصول را تقدیم حضورتان می‌کند.

دو روش برای خرید این محصول خدمتتان ارائه می‌کنیم. 

۱. به‌صورت آنلاین محصول را خریداری بفرمایید. در قسمت توضیحات سفارش، آدرس به‌همراه کد پستی و شماره تماس را ذکر بفرمایید.

۲. پس از واریز هزینه به شماره کارت‌ بانک ملت 7932- 5329- 3379- 6104 یا شماره‌حساب بانک ملت 698016816 به نام آقای جعفر آشوری و ارسال فیش واریزی به همراه آدرس و کد پستی به ایمیل info@modiredam.com یا شماره واتساپ 3211 373 0919 و تائید شدن محصول، مجموعه مدیر دام در اسرع وقت محصول را به‌صورت رایگان خدمتتان تقدیم می‌کند.

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید

نام محصول: همایش ملی توسعه پرورش شتر ایران – دانشگاه گنبد کاووس

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: نرم افزار

حجم: 16.5 مگابایت در قالب CD

روش دریافت: از طریق پست (ارسال رایگان)

قیمت: نود و نه هزار تومان (پست به‌محض واریز هزینه)