وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

شیر و گوشت شتر

ویژگی‌های محصول:

شـير شتر يکی از بـا ارزش‌تـرين و كامـل‌تـرين مـواد غـذايی اسـت. شـير شتر عـلاوه بـر تـامين مواد غذايی مورد نياز نوزاد پستانداران، تامين كننده بخش قابل توجهی از احتياجـات غـذايی انسان‌ها از گذشته‌های دور تا امروز بوده و است. لذا می‌تـوان گفـت بقـا و تـداوم حيات انسان متاثر از اين ماده غذايی اسـت. در صـحرای بـزرگ آفريقـا قبايـل چادرنـشينان ضرب‌المثلی دارند كه می‌گويد “آب روح و شير زندگی است”. شـير عـلاوه بـر ارزش غـذايی دارای خـواص دارويـی بسياری نيـز است. در كتـب و مقالات بسياری به خواص دارويی شير حيوانـاتی چـون شـتر، گـاو و گوسـفند اشـاره شـده است. علاوه بر اين فرآورده‌های با ارزش و متنوعی می‌توان از شير تهيه نمود. در روايات به نقـل از پيـامبر خـدا آمـده اسـت “شـير آقـاى نوشـيدنی هاسـت “. در حديثی ديگر رسول گرامی اسلام می‌فرمايد ” تنها شير است كه مى‌توانـد جـاى آب و غـذا را بگيرد، انسان را از تشنگى و گرسنگى نجات دهد “. به دلیل تغييرات آب و هوائی شتر می‌تواند در تامين بخش مهمی از گوشـت آينـده جهـان سـهم داشـته باشد. گوشت قرمز يكی از مهم‌ترين منابع پروتئين حيوانی است كـه نقـش اساسـی در امنيـت غذايی و تغذيه جامعه دارد و مصرف مناسب آن به عنـوان يكـی از شـاخص‌هـای سـلامتی و توسعه اقتـصادی جوامـع محـسوب مـی‌شـود. در ادامه با ما همراه باشید …

45,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی شیر و گوشت شتر

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

در این محصول ارزشمند به چه مواردی اشاره شده است:

فصل اول: اهميت و جايگاه شير

شير در كلام خداوند و سختان بزرگان

نقش شير در فرهنگ مردم 

ميزان توليد شير شتر در دنيا

مشكلات توليد شير شتر

عوامل موثر بر مقدار توليد و كيفيت شير در شتر

بهداشت شیر

مصرف شیر شتر

مواد مغذی و تركيب شيميايی شير شتر

عوامل موثر بر تركيبات و فرآيند توليد شير شتر

خواص فیزیکی شیر

میکروارگانیسم‌های شیر

فرآوری شیر شتر

خواص درمانی و توليدات بيولوژيک شير شتر

فصل دوم: گوشت

توليد گوشت شتر در جهان

مصرف گوشت شتر در جهان

توليد و مصرف گوشت شتر در ایران

عوامل موثر در توليد كيفی گوشت شتر

ويژگی‌های لاشه شتر

ويژگی‌های كمی و كيفی گوشت شتر

مواد معدنی گوشت شتر

خصوصيات كيفی و تكنولوژی گوشت

عوامل موثر در فساد و آلودگی گوشت و راه‌های تشخيص آن

روش‌های نگهداری گوشت

فرآوری گوشت شتر

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به شتر بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

شتر

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: شیر و گوشت شتر

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 81

حجم: 7 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: چهل و پنج هزار تومان (دانلود به محض خرید)