وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

راهنمای احداث جايگاه پرورش گوسفند و بز

ویژگی‌های محصول:

يكی از الزامات اجتناب ناپذير در پرورش دام‌های اهلی از جملـه گوسـفند و بـز فـراهم آوردن محـل مناسـبی بـرای نگهـداری و محافظت از آنهـا در برابـر شـرايط نامسـاعد محيطـی اسـت. در طبيعت با تغيير فصول و شرايط آب و هوايی دام‌ها مجبور به كـوچ و حركت از نقطه‌ای به نقطه ديگر برای يافتن علوفه، آب و دمـای مطلوب‌ترند، اما در پرورش گوسفند و بز انسان با ساخت سـرپناه مناسـب شـرايط مطلـوب بـرای پـرورش دام را فـراهم مـی‌كنـد. گوسفند و بز نسبت به ساير دام‌هـای اهلـی و طيـور بـه جايگـاه پرورش گران قيمت و تجملي نياز ندارند و يـک جايگـاه سـاده بـا حداقل امكانـات نيـز پاسـخگـوی اغلـب نيازهـای فيزيولوژيـک و عادت‌های رفتاری دام‌ها است. اما از طرفـی در سـاخت و احـداث همين جايگاه به ظاهر ساده نيز رعايت يک سـری مـوارد فنـی و نكات كاربردی برای افزايش كارايی و بازده توليد ضـروری اسـت. در اين محصول ارزشمند به صـورت کاملا كـاربردی و به زبان ساده و شیوا با عنايت بـه نتـايج گـزارش طـرح‌هـای تحقيقـاتی و نيـاز كارشناسان و بهـره‌بـرداران محتـرم نكـات فنـی لازم در احـداث جايگاه پرورش گوسفند و بز ارائه شود. اميد اسـت كـه بـه يـاری خداوند سبحان مفيد واقع شود. در ادامه با ما همراه باشید …

59,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی راهنمای احداث جايگاه پرورش گوسفند و بز

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

با تهیه و مطالعه این محصول ارزشمند به چه مواردی دست پیدا می‌کنید؟

1- آشنايی با رفتار و عادت‌های عمومی گوسفند و بز

www.modiredam.com

2- آشنايی با نيازهای فيزيولوژيک گوسفند و بز

3- انتخاب محل مناسب ساخت جايگاه پرورش گوسفند و بز

4- انتخاب نوع طراحی جايگاه پرورش گوسفند و بز

www.modiredam.com

     1-4- جايگاه موقت پرورش گوسفند و بز

     2-4- جايگاه دائمی پرورش گوسفند و بز

5- خصوصيات عمومی جايگاه باز و بسته

www.modiredam.com

6- ساخت بخش‌های مختلف جايگاه پرورش گوسفند و بز

     1-6- محل استراحت (آغل) گوسفند و بز

     2-6- محل گردش (بهاربند) گوسفند و بز

7- طراحی راهروها و درهای ارتباطی بين بهاربند و اصطبل

8- مصالح مناسب برای ساخت محل استراحت و گردش گوسفند و بز

9- انتخاب مصالح برای ساخت ديوارها

     1-9- مصالح مورد استفاده در سقف

     2-9- مصالح مورد استفاده برای پوشش كف جايگاه

     3-9- كفپوش خاكی

     4-9- كفپوش سيمانی و بتونی

     5-9- كفپوش آجری

     6-9- كفپوش مشبک و نيمه مشبک

www.modiredam.com

     7-9- مصالح مورد استفاده برای ساخت نرده و حصاربندی

     8-9- مصالح مورد استفاده در ساخت درها و پنجره‌ها

     9-9- مصالح مورد استفاده در ساخت راهروها و مسيرهای ارتباطی

10- طراحی و ساخت آخور در پرورش گوسفند و بز

11- توصيه‌های كاربردی برای ساخت آبشخور مورد نياز گوسفند و بز

12- طراحی و ساخت انبار علوفه و خوراک و سيلو

13- طراحی و ساخت درمانگاه و قرنطينه و زايشگاه

www.modiredam.com

14- اصول ساخت سالن شيردوشی گوسفند و بز

     1-14- جايگاه شيردوشی

15- طراحی و ساخت حمام ضد كنه

16- مدیریت كود در پرورش گوسفند و بز

17- طراحی سيستم مهار انفرادی و گروهی گوسفند و بز

18- بررسی منابع

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به بز و گوسفند بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

بزگوسفند

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: راهنمای کاربردی احداث جایگاه پرورش گوسفند و بز

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 56

حجم: 5.1 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: پنجاه و نه هزار تومان (دانلود به محض خرید)