وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

انواع نژادهای شتر، پراکنش، وضعیت، قابلیت و ویژگی‌های آن

ویژگی‌های محصول:

آخرين گزارش سازمان جهانی اقتصاد در سال 2016، عوامل ريسک را بـرای تحـولات اقتصادی قرن حاضر، 29 مورد مطرح نموده است. همه ايـن عوامـل از پـيش زمينـه تغییرات اقليمی تبعيت می‌كنند كه مهمترين ويژگی مربـوط بـه گـرم شـدن زمـين ناشـی از سـوخت فسيلی (تولید دی‌اکسیدکربن) و مواد مشابه مانند گـاز متـان اسـت كـه مـورد آخـر بـه حـد زيادی به جمعيت و پرورش دام‌های اهلی برای رفع احتياجات بشر مربوط می‌شـود. نظـر بـه ويژگی‌های بارز اين حيوان، بسياری از دانشمندان معتقد هستند با توجه به مخاطراتی كـه در آينده دنيا با آن مواجه است بی‌ترديد شترها يكی از منجيان انسان خواهند بود. در اكوسيستم گرمسيری و نيمه گرمسيری، با مشخصه‌هايی چون گرمـای شـديد، تبخيـر فاحش، بارندگی جزيی آن هم با پراكنش نامنظم و اختلاف زيـاد درجـه حـرارت در شـبانه روز (كه گاه به بيش از 35 درجه سانتیگراد می‌رسد)، فقدان آب به ويژه آب قابل شرب كه عرصـه را بر ادامه حيات هر موجودی تنگ می‌كند، شتر تنها دامـی اسـت كـه بـا داشـتن خـصوصيات بيولوژيكی استثنايی در چنين شرايط دشواری زيست و توليد مـی‌كنـد و بـا عـادات چرايـی خاص خود سبب حفظ و احيای اين مراتع مـی‌شـود. ايـن حيـوان قـادر اسـت در دمـای بیش از 40 درجه هوا و بیش از 50 درجه شن صحرا را تحمل کند. در ادامه با ما همراه باشید …

39,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی انواع نژادهای شتر، پراکنش، وضعیت، قابلیت و ویژگی‌های آن

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

در این محصول ارزشمند به چه مواردی اشاره شده است:

فصل اول: پراكنش و وضعيت پرورش شتر در ايران و جهان

1-1- موطن و زمان اهلی شدن شتر

2-1- عوامل موثر در پراكندگی شتر در دنيا

3-1- جمعيت شتر

4-1- پراكندگی جغرافيايی شتر در جهان

5-1- هدف از پرورش شتر در مناطق مختلف دنيا

    1-5-1- کشورهای عربی

    2-5-1- کشورهای آفریقا

    3-5-1- کشورهای آسیائی

6-1- جمعيت شتر در ايران

فصل دوم: انواع نژادهای شتر

1-2- طبقه بندی شتر

2-2- نواع نژادهای مختلف در فاميل شترها

   2–1-2- انواع شترهای يک كوهانه

   2-2-2- انواع شتر يک كوهانه در مناطق مختلف دنيا

   3-2-2- شترهای دو کوهانه

   4-2-2- شتر يک كوهانه نيمه وحشی

   5-2-2- شترهای بدون كوهان

   6-2-2- شتر ایران

3-2- نامگذاری شتر

فصل سوم: قابليت‌ها، ويژگی‌های عمده فيزيولوژيكی و مورفولوژيكی شتر

1-3- قابليت‌های شتر

2-3- دلايل جسمی و فيزيولوژيكی مقاومت شتر

3-3- خصوصيات ظاهری شتر

1-3-3- ظاهر کلی 

2-3-3- دست و پا

3-3-3- سر و صورت

4-3-3- چشم‌ها

5-3-3- گوش‎‌ها

6-3-3- کام گوشتی

7-3-3- بينی

8-3-3- گردن

9-3-3- كوهان

10-3-3- پينه يا سفنه

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به شتر بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

شتر

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: انواع نژادهای شتر، پراکنش، وضعیت، قابلیت و ویژگی‌های آن

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 96

حجم: 13.9 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: سی و نه هزار تومان (دانلود به محض خرید)