وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

آموزش و پرورش دام سبک

ویژگی‌های محصول:

يکـی از مهمتریـن اهـداف کلان توسـعه، رشـد اقتصـادی، ایجـاد رفـاه اجتماعـی و افزایـش درآمـد سـرانه مـردم و کاهـش بيـکاری اسـت. بـا توجـه بـه شـرایط، پتانسـیل و اهمیتـی کـه روسـتاها دارا می‌باشـند، توسـعه و عمـران روسـتايی در دهه‌هـای اخيـر، همـواره يکـی از دغدغه‌هـای اصلـی در ايـران و اکثـر کشـورهای در حـال توسـعه بـوده اسـت. شــروع و ایجــاد هــر کســب و کاری نیازمنــد فراگیــری مقدمــات و آگاهــی از عوامــل اثرگــذار و زمینه‌هــای شـکل‌گیری آن اسـت. دامپـروری بـه طـور عـام و پـرورش گوسـفند و بـز بـه طـور خـاص نیـز به عنـوان یـک حرفـه متأثـر از عوامـل و زمینه‌هایـی اسـت کـه دانسـتن آنهـا بـرای افـرادی کـه بـه ایـن حـوزه ورود می‌کننـد و بـه دنبـال ایجـاد اشـتغال از ایـن طریـق هسـتند، ضـروری و حتـی حیاتـی اسـت. بـر همیـن اسـاس در اینجـا بـه بررسـی مهمتریـن موضوعـات و عوامـل تعییـن کننـدهای کـه لازمه تشـکیل و ایجـاد یک واحـد پـرورش دام سبک (گوسـفند و بـز) اسـت، می‌پردازیـم. در ادامه با ما همراه باشید …

67,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی: آموزش و پرورش دام سبک (گوسفند و بز)

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

با مطالعه این محصول ارزشمند به چه مواردی دست پیدا می‌کنید؟ 

1- مقدمه

2- شرایط اقلیمی منطقه جهت پرورش گوسفند و بز

modiredam

3- هدف پرورش گوسفند و بز

4- انواع نـژادهای گوسفند و بز

modiredam

5- ساختمان و تأسیسـات نگهداری گوسفند و بز

6- جیـره غذایی گوسفند و بز

modiredam

7- زمان مناسب خرید گوسفند و بز

8- مشخصات ظاهری دام مناسب جهت پروار

9- بیمه

10- مراحل شکل‌گیری دامداری (گوسـفند و بز)

11- پیشنهادات

12- پیوست‌ها

13- نقشه‌های الگویی جایگاه گوسفند و بز

modiredam

14- فهرست منابع

با خرید این محصول ارزشمند به تمام سوالات بالای خود دست پیدا کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به گوسفند و بز بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

گوسفند و بز

نام محصول: آموزش و پرورش دام سبک (گوسفند و بز)

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 52

حجم: 13.8 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: شصت و هفت هزار تومان (دانلود به محض خرید)