مقایسه فاکتورهای سن و وزن گوسفند افشاری بر میزان چندقلوزایی در خارج از فصل تولید مثلی با استفاده از هورمون‌های پروژسترون و PMSG

www.modiredam.com

نویسنده: عجم مشعلی کارشناس ارشد فیزیولوژی علوم دامی، سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان چکیده این تحقیق با ۱۰۰ رأس گوسفند داشتی نژاد افشاری با آب‌وهوای معتدل و سرد در شهرستان سلسله (استان لرستان) اجرا شد. جهت اجرای تحقیق از گوسفندان با سن ۱ تا ۵ سال و وزن ۴۰ تا ۷۰ کیلوگرم استفاده گردید. دام‌ها […]