استفاده از علوفه کلزا در تغذیه دام و طیور

https://modiredam.com/?p=3816&preview=true

کنجاله کلزا از نظر کیفی نزدیک به کنجاله سویا و حدود ۴۰ درصد پروتئین، 13 درصد فیبر دارد از این رو یکی از منابع بسیار غنی پروتئین گیاهی در تغذیه دام و طیور می‌باشد. حدود ۵۸_۵۰ درصد وزن خشک دانه کلزا را کنجاله تشکیل می‌دهد. پروتئین موجود در کنجاله حاوی ترکیب مناسب از اسیدهای آمینه است و قابل مقایسه و رقابت با کنجاله سایر دانه‌های روغنی می‌باشد.